SC Arkitektur och Planering - vår verksamhetunder arbete:

Detaljplan för kvarteret Vitsippan (Katrineholm)

Detaljplan för Risgrynet 1 m.fl. i Linköping


Detaljplan för Västra hamnen (Spelhagen, Nyköping)

Barken 1 i Nyköping strax före inflyttning. 
Här kan du följa våra uppdrag!

 

SC Arkitektur Och Planering startades 2013 av Monica de Santa Cruz, Arkitekt SAR/MSA. 

Företaget arbetar med projektledning, stadsbyggnad, planeringsfrågor och fastighetsutveckling. Monica är utbildad på KTH i början på 80-talet och har arbetat med samhällsbyggnadsfrågor på kommunal nivå sedan 1988 (30 år med stadsbyggnadsfrågor i september i år!).

 Vi har erfarenhet av Plan- och Bygglagen, Miljöbalken (MKB, strandskydd) och samordning mellan olika planeringsprocesser, inklusive infrastrukturplanering. Monica har arbetat som planarkitekt, stadsarkitekt och förvaltningschef inom olika kommuner och de senaste sju åren som konsult.


                                                                                             
             
I erfarenhetsbagaget finns att ha drivit och lett framtagandet av flera kommunomfattande översiktsplaner och många fördjupningar, program och detaljplaner. Vi har bred erfarenhet av olika typer av projekt och har även lett uppdrag med fokus på allmänhetens deltagande i planprocessen (utökat samråd, charette, studiecirklar). Den långa och varierande erfarenheten har gett kompetens inom stadsbyggnad, stadsutveckling, stadsanalyser, bebyggelsehistoriska frågor, gestaltnings- och arkitekturfrågor. Den är hämtad från planerarrollen i en av landets mest kulturhistoriskt intressanta miljöer, Sigtuna stad och en modern infrastrukturnod som Arlanda flygplats till storskalig industrimiljö på SSAB och mindre samhälle i Oxelösund eller utpräglade landsbygdsmiljöer i Gnesta kommun. Även IT-stöd för översiktlig planering (GIS) har varit en återkommande fråga genom åren. 

Sedan 1999 har vi arbetat intensivare med projektledning i sammansatta projekt, varit handledare i ett flertal sammanhang samt varit uppdragsledare. Monica ledde, fram till december 2012, ett nätverk inom Stadsbyggnad och plan inom en större konsultfirma. Idag fortsätter vi att nätverka för att hantera planeringsfrågor med den helhetssynen som de kräver.

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00                                                                                                                     foton: Monica de Santa Cruz
Underordnade sidor (1): Miljö och kvalitet