Våra uppdrag‎ > ‎

Uppdragslista

Översiktsplaner och liknande uppdrag, från 1988 och framåt

Översiktsplan för Sigtuna kommun

Kompetensutvecklingsprojekt – Sigtuna/Hammarö kommuner (Introduktion av digital lägesbunden information i den kommunala verksamheten) CAD och GIS

Fördjupning av Översiktsplan (FÖP) för

Norra Sigtuna, inklusive MKB. Ett förslag till utveckling av landsbygden norr om Sigtuna stad, baserad på permanentning av fritidshusområden

Fördjupning av Översiktsplan (FÖP) för Centrala Märsta

Ansvarig för och sammankallande av GIS-gruppen. En användargrupp inom kommunens i syfte att sprida GIS-användning

Digital samordning av begrepp för översiktlig planering inom Stockholms län

Översiktsplan för Oxelösunds kommun (ÖP 2001) inklusive konsekvensanalys

Framtagande av Regionalt miljömål God Bebyggd Miljö

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Villabacken (nybebyggelse i område av kulturhistoriskt intresse i Centrala Oxelösund) inklusive konsekvensanalyser

Fördjupning av översiktsplan för Norra och Västra Femöre (utbyggnads- och omvandlingsområde) inkl. SMB

Fördjupning av översiktsplan Oxelösunds Grönstruktur, inkl. konsekvensbedömning


Fördjupning av Översiktsplan för Gnesta tätort, förslag till utveckling av tätorten med beaktande 
av natur och kulturintressen, inklusive MKB

Projekt Nya Gällivare (idéskiss), http://www.gellivare.se/sv/Nya-gellivare/omvandling av Gällivare tätort och centrum

Idéstudie: Sala Resecentrum

Strukturskiss för Bällsta Gård

Bebyggelseinventering Hornslandet. Inventering av fritidsbebyggelse ur kulturhistorisk synvinkel, förslag till reglering i detaljplan

Tätortsstudier och stöd i Översiksplanefrågor i Östhammars kommun. Utvecklingskärnor i ÖP 2015. Samrådshandlingar del 2

Tillståndsfrågor enligt PBL och MB:

Handläggning Bygglov och Förhandsbesked. Särskilt tillstånd i kulturhistoriskt intressanta områden.

Handläggare av strandskyddsärenden

Ansvarig för beslut om förhandsbesked, i landskap och bygd av betydelse för traktens kulturhistoria

Ansvarig för bygglov

Sammankallande för granskningsresor. Tillstånd i landsbygdsmiljö, i samarbete med Sörmlands Museum.

Tf. bygglovhandläggare i Oxelösund hösten 2014 och del av våren 2015.

Bygglovhandläggare i Oxelösunds kommun - sommar-hösten 2015

Utredningar

Framtagande av mallar för detaljplaner Plan-, Genomförande och Miljökonsekvensbeskrivningar

Framtagande av mallar för detaljplanering. Plan-, genomförande- och Miljökonsekvensbeskrivningar. Även mall för Gestaltningsprinciper med juridiskt verkan.

Indragning av allmän väg

Funktionsutredning Knivsta Station

Intern Revisor: Granskning mot miljö- och kvalitetsledningssystem

Författare av anbudshandlingar inom LOU

Nätverksledare Planering-PBL, senare Stadsbyggnad och plan

Sammanfattning av konsekvenserna för Ostlänkens dragning vid Sjösa i Nyköpings kommun

Enen, Videt och Sälgen i Katrineholm

Detaljplaner, Områdesbestämmelser, Fastighetsplaner

Detaljplan (DP) vid Östra Bangatan, Program för Södertil, DP för Södertil, Program för Hälleberget, DP för Sundvedatorp

Detaljplan för Ekilla 4:19, DP för Sigtuna 2:165

MKB för detaljplaner enligt beslut i KF

Detaljplan (DP) för bostäder och kontor Sätuna 3:263, Program för Kv. Norra Televerket, DP för Pilsbo etapp 1- DP för Sigtuna 1:171, DP för Broholmsvägen (Aludden 1:8,1:9,1:10), DP för Steninge F

Detaljplan (DP) SSAB Oxelösund, DP Oxelö 7:49, Ändring av DP Femöre 1:9

Detaljplan (DP) Humlen 9, DP Hasseln 13 m.fl., DP Eken 10, DP Stjärnholm 5:1, Ändring av DP Sunda 1:39 (Kv. Buffeln),

Projekt Spjutspets, ett gemensamt planprogram för förtätningar i Centrala Oxelösund

Detaljplan (DP) Poppeln 14 och Oxelö 7:50, DP för Dalgången vid Björntorpsvägen, DP för Barken 1, DP för Sjöstugan

Detaljplan för Gamla Oxelösund, förnyelse av ett kulturhistoriskt intressant område, inklusive gestaltningsprinciper och MKB

Detaljplan (DP) för Vivesta 1:15, DP för Stålbyn, DP för Thams villa; DP för Fokus 4 (C-skolan), inklusive MKB

Detaljplaner (DP) Femöre 1:4, flerbostadshus, DP för Grönviken (Stjärnholm 4:2), DP för Vallsundsvägen, DP för Lastudden etapper 2 och 3, inklusive MKB

Program inför Detaljplan för Ringstamo,

DP för Händelö I och II, DP för tillbyggnad av äldreboende

Detaljplaner (DP) för bostäder vid Frönäs, etapp 4, Program för Thulegatan, DP för Bostäder vid Framnäs; DP för Doktorsvillan (Björnlundagården); DP förbigångsspåret vid Ek; DP Bryggeriholmen södra, inkl. behovsbedömning

Program för förtätningar i Gnesta tätort; DP för Laxnestugan 1:1, inkl. behovsbedömning Program för Enkelt avhjälpta Hinder i publika lokaler

Stöd till planverksamheten på Miljö- och Stadsbyggnadskontoret – Femöre 2 C

Detaljplan Ostkustbanans Dubbelspår genom Gamla Uppsala, ett infrastrukturprojekt genom ett område av riksintresse för kulturminnesvården

Handläggarstöd granskning av översikts- och detaljplaner inom Trafikverket. 

Resursförstärkning Planavdelning SBK i Sundsvall

Detaljplan för Lusthuset 1 i Linköpings kommun

Detaljplaneprogram för Gottfridsberg 1:1 Linköpings kommun

Detaljplan Vimanshäll i Linköpings kommun

Sammanställning av yttranden om förbifart Stockholm, 13 st detaljplaner

Detaljplan för Gubbängen 1:1, Cirkelvägen

Detaljplan för Buskhyttan 2:7, i Nyköpings kommun, samråds- och granskningshandlingar

Detaljplan för fd Baggetorps skola, Vingåkers kommun

Detaljplan för fritidsområde Ålsätter i Vingåkers kommun

Detaljplan för Stensötan 4 - Idbäckenområde - Nyköping

Detaljplan för Ankaret 8 - Oxelösund

Detaljplan för Ulrika Räddningsstation - Linköping

Detaljplan för Barken 1 - Nyköping

Detaljplan i Ljungsbro för Adamstorp 1:4 - Linköping

Detaljplan för Kv Vitsippan 12 i Katrineholm

Detaljplan för Västra Hamnen (Spelhagen) i Nyköping

Detaljplan för Risgrynet 1 mfl. i Linköping

Detaljplan för område 2, nyetablering vid Varamonbadet i Motala (fram till samråd)

Detaljplan för Kanaljorden i Motala

Comments