SC Arkitektur och Planering

Nu går vi in i hösten, mycket att skriva, men det är ett nöje!Numera sysslar Monica med språk och skrivande

Vi producerar inte längre kompletta planhandlingar.

Skriva handlingar av olika slag gör vi fortfarande, men har slutat med att rita handlingar.


Avslutade arbeten 2019:

Detaljplan för kvarteret Vitsippan (Katrineholm)

överlämnade perspektivet som skulle göras om och sedan återstod bara antagandehandlingar, som kommunen tog hand om

Antagande har redan skett

Detaljplan för Risgrynet 1 m.fl. i Linköping

troligen ska planen ut på samråd i april/slutet av april 2019.

Samrådshandlingarna är så gott som klara.

Planavdelningen i Linköping ska lägga en sista hand på handlingarna, så de blir deras egna!

Detaljplan för Västra hamnen (Spelhagen, Nyköping)

Det blev en paus i planarbetet och då överlämnade jag uppdraget, någon gång ska man kunna trappa ner och

kanske till och med gå i pension! Även om inte vi fortsätter kan man hoppas på en modern ny stadsdel vid Västra Hamnen.

Nya planarkitekter arbetar vidare så antagande blir troligen 2020.

Se SCAOP-Nyheter

Norr Mälarstrand hösten 2018

Motala - Plats för Lalandia

Tjuvholmen tidig vår 2019

Barken 1 i Nyköping strax före inflyttning (2018)

Miljöledning och kvalitetsledning

Här kan du följa våra uppdrag!

SC Arkitektur Och Planering startades 2013 av Monica de Santa Cruz, Arkitekt SAR/MSA.

Företaget arbetar med projektledning, stadsbyggnad, planeringsfrågor och fastighetsutveckling. Monica är utbildad på KTH i början på 80-talet och har arbetat med samhällsbyggnadsfrågor på kommunal nivå sedan 1988 (30 år med stadsbyggnadsfrågor i september i år!).

Vi har erfarenhet av Plan- och Bygglagen, Miljöbalken (MKB, strandskydd) och samordning mellan olika planeringsprocesser, inklusive infrastrukturplanering. Monica har arbetat som planarkitekt, stadsarkitekt och förvaltningschef inom olika kommuner och de senaste sju åren som konsult.

I erfarenhetsbagaget finns att ha drivit och lett framtagandet av flera kommunomfattande översiktsplaner och många fördjupningar, program och detaljplaner. Vi har bred erfarenhet av olika typer av projekt och har även lett uppdrag med fokus på allmänhetens deltagande i planprocessen (utökat samråd, charette, studiecirklar). Den långa och varierande erfarenheten har gett kompetens inom stadsbyggnad, stadsutveckling, stadsanalyser, bebyggelsehistoriska frågor, gestaltnings- och arkitekturfrågor. Den är hämtad från planerarrollen i en av landets mest kulturhistoriskt intressanta miljöer, Sigtuna stad och en modern infrastrukturnod som Arlanda flygplats till storskalig industrimiljö på SSAB och mindre samhälle i Oxelösund eller utpräglade landsbygdsmiljöer i Gnesta kommun. Även IT-stöd för översiktlig planering (GIS) har varit en återkommande fråga genom åren.

Sedan 1999 har vi arbetat intensivare med projektledning i sammansatta projekt, varit handledare i ett flertal sammanhang samt varit uppdragsledare. Monica ledde, fram till december 2012, ett nätverk inom Stadsbyggnad och plan inom en större konsultfirma. Idag fortsätter vi att nätverka för att hantera planeringsfrågor med den helhetssynen som de kräver.

E-post: info@scaop.se alternativt monica@scaop.se

Telefon: 070-218 08 00 foton: Monica de Santa Cruz